Polityka prywatności - BIP - SP3 Koło

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Polityka prywatności

Dokumenty


Polityka prywatności

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Toruńska 68, 62-600 Koło


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi, przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób korzystających ze strony internetowej. Dlatego też strona nie przechowuje żadnych danych osobowych.


Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny,  z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.


Gromadzenie danych


W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować tzw. pliki cookies. Dane te przetwarzane będą w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji strony. Wykorzystywanie plików cookies przez administratora nie służy do tworzenia profili ani identyfikacji osób. Podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z administratorem reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi.


Prawa osób, których dane dotyczą


Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
• prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator danych osobowych przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
• prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator danych osobowych przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
• prawo do sprostowania – Administrator danych osobowych zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
• prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
• prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator danych osobowych zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator danych osobowych wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
• prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
• prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
• prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.


W przypadku, uznania że Państwa dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Cele oraz podstawy prawne przetwarzania


Korespondencja e-mailowa i tradycyjna - w przypadku kierowania do Administratora danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.


Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.


Kontakt telefoniczny - w przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.


Czym są pliki cookies


Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają między innymi rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić naszą stronę internetową, w sposób spersonalizowany/ dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika czy możliwości technicznych przeglądarki internetowej/urządzenia użytkownika strony. Pliki cookies mogą być również używane przez serwis internetowy (stronę internetową) w celu tworzenia anonimowych statystyk użytkowania stron, nie pozwalając na personalną identyfikację użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny identyfikator/numer.


Rodzaje plików cookies jakich możemy używać


Na naszych stronach internetowych stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
• sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
• stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas, lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, możemy stosować poniższe ich rodzaje:
• niezbędne do działania usług i aplikacji umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. wykorzystywane do uwierzytelniania/zalogowania użytkownika do naszego serwisu internetowego;
• pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. służące do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
• wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszych stron/serwisów internetowych i aplikacji;
• funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i późniejszą personalizację interfejsu użytkownika, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji, itp.;
• reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
• statystyczne – służące do zliczana odwiedzin naszej strony, statystyk dotyczących użytkowania naszych serwisów internetowych i aplikacji.


Zarządzanie/usuwanie plików cookies, zarządzanie ustawieniami przeglądarki internetowej


Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki stron www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienie to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolny, wybrany przez niego sposób, tak aby blokować całkowicie automatyczną obsługę plików cookies, blokować wybiórczo pliki cookies pochodzące z określonych stron/aplikacji/serwisów internetowych, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.


Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie użytkownika dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.


Informacje na temat ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach obsługi technicznej ich producentów. Dodatkowe  rozszerzone informacje o technologii cookies znajdziecie Państwo na zewnętrznych stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu, lub w pomocy swojej przeglądarki.


Należy pamiętać, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii dla stron internetowych może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisach lub całkowicie uniemożliwić funkcjonowanie niektórych usług/funkcji strony internetowej.


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników strony osobom lub instytucjom trzecim. Może jedynie przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa/nakazu sądowego/innych dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem polskim.


Upublicznianie wizerunku ucznia


W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych wizerunek uczniów, utrwalony podczas konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości może zostać wykorzystany do:
• umieszczenia w galerii zdjęć na stronie internetowej,
• umieszczenia w treści zawartości strony internetowej.


Publikacja wizerunku ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia uczestnika /ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.


Upublicznianie imienia i nazwiska ucznia


W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, możemy opublikować imiona i nazwiska ucznia w przypadku:
• osiągnięcia przez niego wyróżnień w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• wyróżniającej postawy społecznej,
• udziału w długotrwałym projekcie szkolnym i pozaszkolnym.


Publikacja imienia i nazwiska ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację tych danych jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając         z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.


W przypadku pytań, wątpliwości lub zgodnych z postanowieniami ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dyspozycji związanych z gromadzeniem/przechowywaniem danych, prosimy o kontakt z nami.

Inspektor Danych Osobowych (IOD):
Ewa Galińska
email: inspektor@osdidk.pl
tel. 531 641 425


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego